0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

Úrovne TJ

RÁMCOVÉ OBSAHY JEDNOTLIVÝCH KURZOV Z TALIANSKEHO JAZYKA

Tappa 1 začiatočníci A1 (časť 1.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

immagine, questo/a, ragazzo/a, davanti, dietro, vestiti, essere, stare, più/meno, capitale, primo, secondo, terzo, ultimo, mio/tuo/suo, corpo, parola, verbo, corretto/ incorretto, domanda, parlare, chiamarsi, cosa,…

oboznámenie sa so základnou slovnou zásobou, ženský a mužský rod v taliančine, predložky miesta, základné a radové číslovky, farby, abeceda a rozlišovanie medzi samohláskami a spoluhláskami, určitý a neurčitý člen a ich spojenie s predložkami, ukazovacie zámená questo/a a quello/a, časovanie základných slovies ako „essere“ alebo „parlare“, rozkazovací spôsob, oblečenie, časti tela, privlastňovacie zámená, zvratné slovesá

Tappa 2 falošní začiatočníci A1 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

la forma perifrastica, tempo – ora, giorno, settimana, mese, famiglia, stagioni, lingua, lavoro, destra/sinistra, mangiare, nazionalità, sapere, appartamento, qualcuno/ alcuno, prendere, uscire, cercare, dovere, cibo, piacere, bello/a, stesso/a, negozio,…

prítomný priebehový a prítomný jednoduchý čas v taliančine, časové údaje, rodinní príslušníci, sloveso „avere“ a „fare“ a ich použitie, časovanie základných slovies, povolania, jazyky a národnosti, časti domu, svetové strany, nábytok, počasie, časti mesta, modálne slovesá „dovere“ a „potere“, jedlo, zmeny v zámenách a prídavných menách v závislosti od rodu, obchody a služby

Tappa 3 mierne pokročilí A2 (časť 1.) - - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

dire, salutare, straniero, dare, neve, treno, perdere, tenere, prezzo, viaggio, articolo partitivo, buono, ne, affatto, troppo, traffico, nessuno, barba, capelli, carnagione, utile, snello, pelle, a buon mercato, ringraziare, subito, regalare, avverbio, incrocio, dimenticare, proporre,..

použitie priamych a nepriamych zámen v jednotnom a množnom čísle, výnimky pri tvorbe množného čísla, športy, cestovanie, tvorba rozkazovacieho spôsobu pri vykaní, tvorba prísloviek od prídavných mien, zdvorilostné frázy, používanie predložiek so slovesami, delivý člen, doprava, vzhľad, neosobná forma, stupňovanie prídavných mien

Tappa 4 mierne pokročilí A2 (časť 2.) - - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

frequentare, spiegazione, passato, bugiardo, guadagnare, nubile, guerra, truccarsi, accedere, attrice, sconosciuto, festeggiare, sembrare, dare il voto, multa, macchinetta, Pasqua, bolletta, riscaldamento, tastiera, a bassa voce, assaggiare, stipendio, salute, spezia,…

zložené perfektum = minulý čas, trpné príčastie, použitie slovies „essere“ a „avere“ v minulom čase, prechodné a neprechodné slovesá, prechodné a neprechodné slovesá, výnimky pri tvorbe minulého času, minulý čas zvratných slovies, pohybové slovesá, kombinácia dvoch zámen a ich spájanie, oslavy, sviatky, zdravie, banka a financie, jednoduchý budúci čas

Tappa 5 stredne pokročilí B1 (časť 1.) - - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

governo, per caso, carta d’identità, spazzatura, saltare, vendita, combattere, difficoltà, sfortuna, ucciso, speranza, fumetto, fare attenzione, appendersi, stirare, testardo, scimmia, squillo, noioso, bruciare, fedele, noleggio, acerbo, perbene, fuoco, crudo, bandiera,…

zápor v rozkazovacom spôsobe, vzťažné zámená „che“ a „quale“, jednoduchý budúci čas nepravidelných a modálnych slovies, rozkazovací spôsob pri vykaní v množnom čísle, pozícia zámen v rozkazovacom spôsobe, konjunktív, imperfektum, konštrukcia „stare per“ plus neurčitok slovesa, predbudúci čas

Tappa 6 stredne pokročilí B1 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

soddisfatto, attimo, attraversare, surgelato, incredibile, abitudine, mazzo di fiori, parecchio, inquinato, Regno Unito, indovinare, giustizia, smalto, dopodomani, partito, svenire, dintorni, freccia, calmare, foglio, legge, ormai, condizione, davvero, risparmio, privo di, dubitare,…

podmieňovací spôsob jednoduchý, použitie konjunktívu, konjunktív nepravidelných a modálnych slovies, trpný rod a jeho použitie, trpný rod v zloženom perfekte a jednoduchom budúcom čase, používanie členov s názvami krajín

Tappa 7 pokročilí B2 (časť 1.) - - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

sviluppo, giurare, confondere, invenzione, approvare, equipaggio, vietare, nascita, crudele, azienda, gusto, insopportabile, apparire, furto, asta, contagioso, sebbene, solitudine, affinchè, filiale, vergognarsi, beneficio, matrimonio, mentire, appuntamento,…

často používané prídavné mená v taliančine a ich protiklady, pokračovanie podmieňovacieho spôsobu jednoduchého, gerundium v taliančine, minulý konjunktív, neosobná forma v množnom čísle a so zvratnými slovesami, nepravidelnosť v jednoduchom budúcom čase a podmieňovacom spôsobe, predminulý čas

Tappa 8 pokročilí B2 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

penisola, diurno, spiritoso, atteggiamento, agevolazione, godere, domicilio, ingannare, maleducato, retribuzione, strepito, rifugio, comosso, prendersela, pagella, cerotto, assistenza sanitaria, ritrovarsi, sfogarsi, ovunque, scivolare, pollame, rigido, piastrelle,…

práca s textom, podmieňovací spôsob zložený a jeho použitie, priamy a nepriamy rozkazovací spôsob, nepravidelné slovesá v rozkazovacom spôsobe, tvorba diminutív a augmentatív, ďalšie použitie častice „ne“, regióny v Taliansku, inverzia a použitie konjunktívu

Tappa 9 veľmi pokročilí C1 (časť 1.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

terremoto, riflettere, riprendere, gonfio, ingresso, guinzaglio, spavento, bocciatura, ambientare, bustarella, in seguito, trappola, brandire, arringa, randagio, imbottire, tramutare, pattuglia, soffice, palpebra, stupro, nel frattempo, guancia, impianto,…

práca s textom, konštrukcia fare/ lasciare + infinitív, idiomy a často používané výrazy v taliančine

Tappa 10 veľmi pokročilí C1 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

pallacanestro, volontario, insormontabile, persistere, scappatella, badare, violare, muffa, becco, discarica, abbordabile, imballaggio, rinnovabile, rassicurare, intravedersi, vertice, pannolino, spalancare, esorbitante, sgambetto, punteggio, ozio,…

upevňovanie si slovnej zásoby, práca s textom, preklady slovnej zásoby