0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

Úrovne ŠJ

RÁMCOVÉ OBSAHY JEDNOTLIVÝCH KURZOV ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

Nivel 1 začiatočníci A1 (časť 1.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

časti tváre (nariz, ojo, oreja), oblečenie (pantalones, jersey), farby, označenia ľudí (chico, hombre, mujer), doprava (bicicleta, motocicleta, coche), prídavné mená vyjadrujúce stavy (nervioso, tranquilo)

slovesá “ser” a “estar”, podstatné a prídavné mená mužského a ženského rodu, osobné zámená (yo, tú, él,..), prítomný čas pravidelných slovies končiacich na -AR, -IR a -ER,...

Nivel 2 falošní začiatočníci A1 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

dni v týždni, časti tela (cuerpo, mano, brazo), názvy štátov (Inglaterra, Francia), štátna príslušnosť (alemán, inglés), svetové strany, zviaratá (caballo, guepardo,ratón), jedlo, ovocie, rôzne prídavné mená (grueso, flaco), príslovky

rozkazovací spôsob (pon, coge, dame), radové číslovky (primer, segundo, décimo),určenie času: ¿qué hora es?, vykanie (usted, ustedes), zvratné slovesá: (despertarse), predprítomný čas (he ido)

Nivel 3 mierne pokročilí A2 (časť 1.) - - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

noviny (periódico, diario), politika (gobierno, ministerio), mesiace v roku, športy (futból, baloncesto), ročné obdobia, názvy miest (edificio, jardín), rôzne prídavné mená (antiguo, nuevo, menor)

isté nepravidelné slovesá (oler, salir, abrir, caber, caer), predložkové väzby (a mí, a ti, a él), budúci čas (iré, hablarás), slovesné väzby (me gusta, te gusta)

Nivel 4 mierne pokročilí A2 (časť 2.) - - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

kancelária (ordenador, impresora), potraviny (maíz, lechce, vino, pastel), výrazy množstva (demasiado)

samostatné privlastňovacie zámená (mío, tuyo, suyo), časové výrazy (hace tres minutos, hace dos horas), kombinácia priameho a nepriameho predmetu (se lo digo, me lo comprarás), minulý čas – imperfecto (jugaba, vivía), slovesá so zmenami hlások (construir, elegir, servir)

Nivel 5 stredne pokročilí B1 (časť 1.) - - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

zvieratá (oveja, golondrina, búho), obchod (negocio, tienda), časové výrazy (milenio, siglo), domácnosť (persiana, cortina, calefacción)

slovesá s que (pensar que, decir que), výrazy nálady, predložky (por, para), slovesá s predložkami (soñar con), slovesá vyjadrujúce zmeny stavu (engordar, adelgazar), porovnávacie výrazy (tanto... tanto...)

Nivel 6 stredne pokročilí B1 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

príroda (selva, jungla, oso, tigre), spoločnosť a zákony (religión, judío, mayoría, minoría, petición, ley, cumplir la ley, orden, desorden), výrazy pravidelnosti (semanalmente, mensualmente), vzdelanie (educación, colegio)

Ustálené slovné spojenia (tener miedo, dar miedo, tener cuidado) výrazy so slovesom ir (ir de compras, ir al cine) rozkazovací spôsob

Nivel 7 pokročilí B2 (časť 1.) - - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

Časti tela – orgány (hígado, pulmón, corazón), zdravie (dolor, perjudicar, pastillas, régimen, tener fiebre, estar resfriado), ľudské vlastnosti a nálady (listo, flexible, reírse, llorar), vyjadrovanie názoru (estar a favor de, estar en contra de), zariadenie bytu (sofa, sillón, espejo)

spojovací spôsob – subjuntivo s výrazmi pochybnosti (no creo que, es posible que, puede que), subjuntivo s výrazmi nutnosti (es importante que), subjuntivo so slovesami (espero que, deseo que), minulý jednoduchý čas – indefinido, nedávna minulosť (acabar de)

Nivel 8 pokročilí B2 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

právo (abogado, sobornar, acusar, fiscal, inocente), dospievanie (juventud, arrugas, envejecer), sviatky (navidad, villancico, nochebuena), budovy (rascacielos, torre), športy (hacer buceo, patinaje, equitación), cestovanie (viajar a dedo, tienda de campaña), ľudské zmysly, filmy (director, subtítulos)

ustálené slovné spojenia (hacer caso, estar harto de algo, tener ganas de, estar hecho polvo, echar de menos, tener en común), spájacie výrazy (mientras que, pues, puesto que), podmieňovacie súvetia (si tienes...harás, si tuviera...haría)

Nivel 9 veľmi pokročilí C1 (časť 1.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

geografia Španielska (Galicia, Cataluña), španielske jedo (paella, gazpacho, tortilla), reštaurácia (camarero, cuenta, entremés), varenie (sartén, hervidor) televízia, nakupovanie, politika (congreso, embajada)

infinitivo perfecto (haber comido), spájacie výrazy (en cuanto a, sin embargo, aunque), ustálené slovné spojenia (por mi cuenta, de vez en cuando, a largo plazo)

Nivel 10 veľmi pokročilí C1 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

choroby (viruela, gripe, cáncer, contagioso), jedlo (filete, bistec), časti odevov (cuello, manga, bolsillo), nástroje (martillo, clavo, hacha), práca a financie (sueldo, cuenta bancaria, pagar en efectivo)

predložkové spojenia (como si, apenas), ustálené slovné spojenia (tener confianza en, darse prisa, tener que ver con), predminulý čas (había comido), tretia podmienka (si hubiera tenido...habría ido)