0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

Úrovne AJ

RÁMCOVÉ OBSAHY JEDNOTLIVÝCH KURZOV Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Stage 1 začiatočníci A1 (časť 1.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

abeceda, oblečenie, názvy krajín, časti tela, osobné zámená, číslovky, farby, tall, thing, word, pupil, close, answer, village, none, ash-tray, trousers, equals, wrist, neither-nor, …

Časovanie slovesa „to be“ v kladnej aj zápornej forme, jednoduché vetné konštrukcie v prítomnom jednoduchom a priebehovom čase, tvorba odpovedí a otázok, rozkazovací spôsob, množné číslo, členy, časovanie slovesa „to have“, použitie any/some, …

STAGE 2 FALOŠNÍ ZAĆIATOČNÍCI A2 (ČASŤ 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

nápoje, členovia rodiny, svetové strany, predložky, názvy dní, národnosti, krajiny, čas, dopravné prostriedky, materiály rovnakosť – rozdielnosť, pohyb – nehybnosť, stomach, dislike, carry, instead of, knife, cardinal, north, difficult, similar,…

Rozdiel medzi prítomným jednoduchým a priebehovým časom, someone/anyone a somebody/anybody, to have/have got, pravidelné stupňovanie prídavných mien, počítateľné a nepočítateľné podst. mená – rozdiel medzi many/much a little/few, neurčitok, použitie my/mine, rozdiel medzi into/in, kedy použiť A a kedy SOME,..

Stage 3mierne pokročilí A2 (časť 1.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

mesiace, časti dňa, ročné obdobia, počasie, tvary, vyjadrenie frekvencie a vzdialenosti, either..or, count, broad, ugly, common, cost, seldom, foreign, accent, idea, poor, enemy, jump, bush, church, straight, alomost, voice, precede,…

Stupňovanie prídavných mien, A.M./P.M., porovnávanie, rozdiel medzi look at a watch, tvorenie jednoduchého minulého času slovesa pravidelných slovies a slovesa byť, rozdiel medzi beside/besides, nepravidelné stupňovanie prídavných mien, rozdiely v použití predložky over, …

Stage 4 mierne pokročilí A2 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

bring, get, to be able to, refuse, separate, crime, weak, hungry, laugh, persuade, enemy, reach, willing, obtain, impolite, thought, guilty, branch, sword, struggle, maintain, each other – one another, between – among,…

Minulý čas nepravidelných slovies, rozdiel medzi minulým a predprítomným časom, vyjadrenie budúceho času pomocou „to be going to“, minulý a budúci čas modálnych slovies „can“ a „must“, rozdiel medzi if a whether, prvý

Stage 5 stredne pokročilí B1 (časť 1.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

dangerous, on guard, apologise, despite, thorough, vice versa, in order to, further, amount, mantain, manner, in spite of, loose – loosen, rozdiel medzi lend – borrow, rozdiel medzi listen – hear, zvyky, povolenia a zákazy, cestovanie, bezpečnosť

Rozlišovanie medzi yet/still, for/since, minulý priebehový čas, budúci priebehový čas, činný a trpný rod, ought/should, zvratné zámená, nepravidelné prídavné meno „far“, predminulý čas, tretí kondicionál a jeho porovnanie s prvým a druhým kondicionálom, privlastňovací spôsob množných podstatných mien,…

Stage 6 stredne pokročilí B1 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

suppose, recognise, arrest, take care of, consider, obvious, overeat, various, although, commence, straight, on duty, to have something done, commit, významy slova charge, addiotinal, rough, smooth, trade union, oneskorenie, súdny dvor, povinnosti.

Rozdiel medzi who /whom, zmeny pri stupňovaní prídavných mien, zdôraznené “do” v kladných vetách, budúci dokonavý čas, budúci dokonavý priebehový čas, priama a nepriama reč, krátke odpovede s použitím pomocných slovies, tvorenie podstatných mien z prídavných mien, rozkazovací spôsob, predminulý priebehový čas, rozdiel medzi tell/say…

Stage 7 pokročilí B2 (časť 1.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

eventually, supply, literary, account for, used to, property, as opposed to, waste, stir, descend, throughout, weed, to have something done, commit, významy slova charge, addiotinal, rough, smooth, trade union, conquer, arch, temple, subordinate, confess, flatten, hardly, sufficient, defeat, gather, determined, ..

Rôzna výslovnosť koncovky –ed v minulom čase slovies, rozdiel medzi slovami few/a few little/ a little, modálne slovesá (dare, may, need, ought..), priraďovacie a podraďovacie súvetia, použitie infinitívu, pravidlá použitia far – a long way, nepriama reč v otázkach, príkazoch a žiadostiach, zdôrazňovacie zámená, vzťažné vety, obchodný list…Poslucháči sa v tejto časti prvý krát začínajú oboznamovať s idiómami, ktoré sú dôležitou súčasťou jazyka,…

Stage 8 pokročilí B2 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

due to, quarrel, artificial, snag, wage, steady, otherwise, satisfied, gathering, scold, whistle, attract, fierce, preach, loaf, plough, accordingly red-handed, csorn, axe, worthy, cattle, gathering, harbour, inconvenience, enclose, courage, spoil, …

Výnimky pri tvorbe množného čísla, vzťažné zámená, prechodné a neprechodné slovesá, množné číslo zložených podstatných mien, sloveso “to be” pre vyjadrenie budúcnosti, určitý a neurčitý člen a ich použitie v konkrétnych situáciách, vyjadrenie želania a túžby, významy slova „so“, rozdiel I used to -I am used to,…

Stage 9 veľmi pokročilí C1 (časť 1.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

anxiety, entertain, ancient, confident, require, insult, humble, temptation, underneath, distinguish, desire, eager,..

Zmena v spellingu pri stupňovaní prídavných mien a prísloviek, pravidlá tvorby zložených slov, britský peňažný systém, minulý čas + neurčitok a ich spoločné vyjadrenie vo vete, rôzne spôsoby vyjadrenia budúcnosti …

Stage 10 veľmi pokročilí C1 (časť 2.) - VÝBER Z PREBERANEJ SLOVNEJ ZÁSOBY A GRAMATIKY

approval, associate, current, decay, rare, misbehaviour, whiskers, yield, indeed, peculiar, rejoice, solemn, conscience,..

Ustálené slovné spojenia a idiómy, viacvýznamové predložky „by“ a „at“, Britský metrický systém, onomatopoeia, konštrukcia „it is time + past tense“…